Małe i średnie przedsiębiorstwo - definicja

 

 

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

 

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

 

Kwalifikacja do poszczególnych kategorii zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa niezależnego (samodzielnego) decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa. W innych przypadkach pod uwagę bierzemy wskaźniki nie tylko samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w określonych związkach (w układzie przedsiębiorstw partnerskich lub przedsiębiorstw związanych). Dla celów obliczania danych dotyczących poziomu zatrudnienia oraz danych finansowych rozróżnia się przedsiębiorstwa: niezależne, partnerskie i związane.

 

1. Przedsiębiorstwo niezależne (samodzielne) to przedsiębiorstwo, które nie ma żadnych przedsiębiorstw partnerskich ani związanych - przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1, a także przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi Rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 r. (pełny tekst)

 

2. Przedsiębiorstwa partnerskie to przedsiębiorstwa, które nie są przedsiębiorstwami związanymi i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo posiada samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie.

 

Wyjątek od powyższej reguły - w myśl art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 r. uznaje się jednak za samodzielne przedsiębiorstwa, w których powyższa wartość 25% została osiągnięta lub przekroczona przez następujące podmioty:

 

1) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 euro;

 2) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze;

 3) inwestorów instytucjonalnych łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju;

 4) samorządy lokalne z rocznym budżetem nie przekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000

- jeżeli podmioty te nie są związane, indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu.

 

3. Przedsiębiorstwa związane to przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 

1) przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie; lub

2) przedsiębiorstwo posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; lub

3) przedsiębiorstwo posiada dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa (wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) NR 364/2004 r. nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedsiębiorstwem); lub

4) przedsiębiorstwo kontroluje większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie.

 

Za przedsiębiorstwa związane uważa się przedsiębiorstwa pozostające w takim związku z:

1) jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami;

2) podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika I wyżej wymienionego Rozporządzenia Komisji;

3) osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych.

 

UWAGA !

Z kategorii MŚP wyłączone są przedsiębiorstwa, których 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jedno lub kilka organów państwowych. Wyłączenie to nie dotyczy to sytuacji, gdy ta wartość progowa zostanie osiągnięta lub przekroczona przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi załącznika I przytaczanego już Rozporządzenia Komisji, jeżeli podmioty te nie są związane, indywidualnie lub wspólnie z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu.

 

Kontakt
Zadaj pytanie
Zostaw nr telefonu
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
> Definicja
> Mikro studium przypadku
MAŁE I ŚREDNIE FIRMY
> Małe i średnie definicja
> Małe i średnie studium przypadku
DUŻE FIRMY
> Duże definicja
> Duże studium przypadku
JEDNOSTKI PUBLICZNE
> Jednostki publiczne - definicja
> Jednostki publiczne - studium przypadku
PLANY ROZWOJU EKSPORTU
> Plan rozwoju eksportu definicja
> Plan rozwoju eksportu - studium przypadku
Stopka_ue